Share

Условия за ползване

“Файндбиз” е услуга, която ИКАП предлага чрез своя Интернет сайт: www.findbiz.bg.  Чрез “Файндбиз” потребителят може: (а) да се абонира за годишен достъп до бизнес информация, при условията, описани по-долу; или (б) да закупи обобщени финансови проучвания за интересуващ го икономически отрасъл.

Право на ограничен достъп до “Файндбиз” имат всички потребители на сайта.  Те могат да се информират за съдържанието на услугата “Файндбиз”, както и да получават части от нея, безплатно.

Право на пълен достъп и използване на бизнес информационните услуги имат само клиентите, които са заплатили годишната абонаментна такса за получаването на тези услуги.

Право на достъп и използване на отрасловите проучвания имат само клиентите, които са заплатили цената за закупуване на такива проучвания.


БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

Абониране за услугата “Файндбиз”

Всеки бизнесмен или професионалист може да се абонира за нашите бизнес информационни услуги, през нашия уебсайт: www.findbiz.bg.  След авансово заплащане на абонаментната такса той получава право на неограничен достъп и използване на нашите продукти в рамките на една година.  По време на абонаментния период предоставяната бизнес информация се обновява, актуализира и обогатява, така че клиентите на “Файндбиз” да имат пряк, лесен и икономичен достъп до актуална търговска и финансова информация.

Бизнес информационни услуги за абонатите на “Файндбиз”

Информация за над 475,000 дружества в България.

Тази база данни съдържа информация и профили на дружества с различни правно-организационни форми (АД, ООД, обединения и др.).  Базата данни ви дава възможност да комбинирате критериите за търсене на дружества (напр. пощенски код, предмет и сфера на дейност, продажби), така че всеки може да създава свой списък от дружества, който отговаря на личния му стил и избор.

Business Connect
Това е специална секция, която дава възможност на нашите абонати да публикуват обяви за търсене или предлагане на продукти и услуги.  Така, Вие можете лесно да промотирате своите продукти и услуги, както и да търсите онези, от които се интересувате.

ОТРАСЛОВИ ПРОУЧВАНИЯ
Това са проучвания на финансовия климат по отрасли, които съдържат анализ на структурата, развитието и перспективите в различните отрасли на гръцката, българската, румънската и сръбската икономика.

ПЛАЩАНЕ И ДОСТЪП

Абонаментна такса за бизнес информационни услуги

Годишната абонаментна такса, включваща описани по-горе бизнес информационни услуги чрез сайта ни www.findbiz.bg е в размер на 360 евро, без ДДС.

Абонаментният период започва да тече от датата, на която ИКАП изпрати на клиента неговата лична парола за достъп.

Цена на отрасловите проучвания за България
Цената на всяко подробно отраслово проучване на английски/български 550 евро, без ДДС (20%).

Цената на стандартното отраслово проучване на английски/български е 320 евро, без включен ДДС (20%).

Плащане и достъп
Абонаментната такса или цената на избрано отраслово проучване може да се плати чрез VISA или MASTERCARD кредитна карта на която и да е банка, както и чрез Visa Electron дебитна карта.

Клиентът попълва своите данни, необходими за издаване на фактура, следвайки указанията, дадени в www.findbiz.bg; след това той попълва данните от кредитната си карта в специално, гарантиращо транзакцията, място на сайта. 

До 24 часа от приемане на картата клиентът получава по електронен път своята парола за www.findbiz.bg бизнес информационни услуги.

Що се отнася до закупуването на избрано отраслово проучване, клиентите могат да го изтеглят и запазят на персоналния си компютър в период до 30 минути от приемане на електронното плащане.

 В случай, че при попълване на данните за фактура или данните от кредитната си карта клиентът е допуснал грешка, същата може да бъде отстранена чрез корекция на сайта или чрез изпращане на съобщение по електронен път до Центъра за поддръжка (виж по-долу).

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Договорът за “Файндбиз” услуги се счита сключен с приемане на плащането от ИКАП.  С попълването и изпращането на данните от кредитната си карта клиентът приема настоящите Общи условия за предоставяне на “Файндбиз” услуги.
Договорът за “Файндбиз” услуги се сключва на български или английски език.  Доставчикът на услугите и страна по договора за “Файндбиз” е: “ИКАП България” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1505, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, ЕИК 175100720, регистрирано по ДДС, Изпълнителен директор: Теодорос Полидорос,  тел.: +359 2 801 4100, e-mail: findbiz@icap.bg, icap@icap.bg
 

ПРАВО НА ОТКАЗ
Клиентът има право да се откаже от Договора за “Файндбиз”  услуги, без да посочва причина, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на абониране или закупуване на отраслово проучване чрез дебитиране на неговата карта, в случай че до момента на упражняване на правото на отказ клиентът не е използвал изпратената му от ИКАП парола за бизнес информационни услуги, нито пък се е възползвал от възможността да достъпи и запази избраното от него отраслово проучване.

Натиснете тук, за да получите образец на Декларация за отказ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Извън случая на описаното по-горе право на отказ, клиентът няма право да прекрати Договора за “Файндбиз” услуги, освен ако докаже, че ИКАП не е изпълнило някое от задълженията си, описани е настоящите Общи условия.

Клиентът се съгласява, че след получаване на паролата за www.findbiz.bg и след използването й, дори само веднъж, това ще се счита за получаване на всички “Файндбиз” услуги и продукти, за които е платил.  В този случай договорът не може да бъде развален на никакво основание, освен виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИКАП.

ЦЕНТЪР ЗА ПОДДРЪЖКА
Паралелно с поддръжката на сайта www.findbiz.bg, ние предлагаме на нашите клиенти и потребители допълнителна помощ, включваща отговори на въпроси и оплаквания.  За тази цел, молим да се свържете с нашите консултанти в работното им време от 9 ч. до 18 ч. на телефон: +359 2 801 4100, факс: +359 2 801 4101 или e-mail: findbiz@icap.bg, icap@icap.bgПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ
ИКАП има пълното и изключително право на собственост върху продуктите, предмет на услугите “Файндбиз”.

Потребителите и клиентите на www.findbiz.bg имат право да използват предоставяните чрез сайта услуги само за свои вътрешни нужди и се задължават да не разпространяват пред трети лица по какъвто и да е начин, изцяло или частично, волно или неволно, съдържанието на тези продукти.

ОТГОВОРНОСТ
Във връзка със съдържанието на „Файндбиз” услугите – предоставяната от ИКАП търговска и финансова информация може да съдържа неточности или да има недостатъци, поради огромния си обем, необходимото за обработката й време или набавянето й от публикации, различни от пресата, които не винаги е възможно да се проверят.

Потребителят и клиентът на „Файндбиз” услугите се счита уведомен и приел тази вероятност за неточност, която се явява предварително условие ИКАП да сключи договора за предоставянето на услугите.  Поради самото естество на съдържанието на услугите ИКАП не е в състояние да гарантира пълнота, актуалност и точност на информацията, но въпреки това ИКАП предлага един инструмент, който може да се използва в комбинация с други фактори в процеса на вземане на решения.

Следователно, ИКАП не носи отговорност за използването и оценката на предоставените услуги от страна на клиентите му, с изключение на случаите на измама или груба небрежност.  Във всички случаи обаче отговорността на ИКАП е лимитирана до размера на платеното по договора с „Файндбиз” възнаграждение.

Във връзка с поддръжката на сайта www.findbiz.bg – ИКАП отговаря за всяко възможно лошо функциониране или временно прекъсване на предоставянето на услугата, но само в случаите, когато са причинени вследствие на измама или груба небрежност. 

Във всички останали случаи на лошо функциониране на сайта или временно прекъсване, в това число и при форс мажор, ИКАП не носи никаква отговорност за вреди, щети, искове и др.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ИКАП поддръжа архив на данните въведени в www.findbiz.bg от ползватели или клиенти на сайта с цел доказване на търговските транзакции. ИКАП може да използва тези данни само за свои вътрени нужди без да ги препраша, изцяло или частично, на трети лица, освен ако има право или задължение за това по силата на закона.

Със самото попълване на данните в www.findbiz.bg, с цел използване услугите на ИКАП, се приема, че клиентът е дал своето съгласие за използването на тези данни за целите на транзакцията. Клиентът има право на достъп до своите данни, както и право да възрази срешу тяхното използване за други цели.

ИКАП ще използва контактните данни на клиента, напр. електронна поща, факс номер, за директно промотиране на сходни продукти или услуги, или за сходни цели, освен ако клиентът изрично е заявил пред ИКАП (по e-mail: icap@icap.bg fax; +359 2 801 4101или на адрес: ИКАП БЪЛГАРИЯР гр. София, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, п.к. 1505 София, България), че не желае неговите контактни данни да бъдат събирани и използвани за посочените цели.

СИГУРНОСТ
За сигурността на данните при опериране с www.findbiz.bg се прилага SSL protocol (Secure Sockets Layer) с 128-битово криптиране, тъй като този протокол се смята за най-надеждното средство за защита на данни при он-лайн търговски транзакции. Така всички данни, въвеждани от потребителите, напр. име, фирма, адрес, продадени продукти, кредитна карта, се криптират, за да не могат да бъдат четени и променяни по време на тяхното предаване по Интернет.

SSL протоколът е световен Интернет стандарт за сертифициране на уеб сайтове и за криптиране на данни между уеб сайт потребители и сървъри. По време на SSL криптираната комуникация, цялата информация, която се предава между клиента и сървъра, е криптирана от специален софтуер на възлагане и декодирана от софтуер на приемане, така че информацията може да бъде запазена по време на предаванто й. Нещо повече – цялата информация изпратена чрез SSL протокол се пази от механизъм, който незабавно проверява дали информацията е била променяна по време на предаването й.

Пейцентър „Уинбанк” на Банка Пиреус
Пейцентърът „Уинбанк” е сигурна платформа за електронни плащания чрез уинбанк, която позволява извършването на електронни транзакции за купуване на продукти и услуги с кредитни карти VISA или MASTERCARD, или с дебитна карта VISA Electron.

Пейцентър „Уинбанк” се характеризира с:
Висока степен на надеждност и наличност;
Копиране и възстановяване на процеси;
Криптирана комуникация (SSL 128-бита);
Сигурно сертифициране от трето лице (Verisign)
Непрекъсното фунциониране (24/7, 365 дни);
Съвместимост с всякакви технологични и операционни платформи за електронно запазване (Microsoft, UNIX, и др.)
Повишена сигурност чрез използване на код за верифициране на карти (CVV2)
Гарантиране на сигурни транзакции в сътрудничество с международните организации Visa Master и Card.

Използване на „кукис” („бисквитки”)
Уеб сайтът www.findbiz.bg съдържа „бисквитки”, които са текстови файлове, чрез които сървърът на ИКАП разпознава компютъра на ползвателя на сайта. „Бисквитките” се запазват на компютъра на потребителя, за да се постигне или улесни предаването на комуникация между ползвателите чрез електронната комуникационна мрежа.

„Бисквитките” само запомнят местата на сайта, които потребителят е посетил докато го е разглеждал. Потребителят може да настрои компютъра си, така че да приема „бисквитките”, да бъде информиран кога те се издават или пък – да откаже инсталирането на „бисквитки”. В случаите, когато потребителят не е настроил компютъра си да отхвърля „бисквитките”, той може да посещава сайта анонимно докато не се абонира за него.

Технически изисквания
За да разглеждате сайта на Файндбиз трябва да имате инсталиран Internet Explorer 7 (или по-нова весия), , Firefox 10+, Chrome 10+, Opera 10+, Safari 5+.

Настоящата версия на Условията за ползване е в сила от 27/05/2013.